Adresslistan (kontakta adresslistan@sjukhusfysiker.se för ändringar)

Extrainsatt seminarium: The radiation effects of nuclear weapons and nuclear energy accidents in comparison (Fredag 11/3 kl. 14:00)

Kallelse till extrainsatt gemensamt seminarium vid Medicinsk Strålnings Fysik Malmö och Lund - Invitation to extra joint seminar at Medical Radiation Physics Malmö and Lund

 

Friday March 11 at 14:00 (Note: the seminar will be given in Swedish, but an English version will be recorded and made available on youtube)

Zoom link:  https://lu-se.zoom.us/j/69419778883

 

The radiation effects of nuclear weapons and nuclear energy accidents in comparison 

 

Robert Finck

Senior researcher, Medical Radiation Physics Malmö

***

Robert Finck tog sin radiofysikexamen i Lund i 1971, och har ett långt förflutet som forskare vid dåvarande Försvarets forskningsanstalt (FOA) där han arbetade med konsekvensbedömningar av kärnvapennedfall och civil användning av kärnenergi under kris och krig. 1992 började Robert en anställning som handläggare vid dåvarande Strålskyddsinstitutet och kom i den funktionen att driva det nationella arbetet med kärnenergiberedskapen i Sverige. Arbetet innefattade vidareutveckling av beredskapslaboratorierna och samordning av beredskapen mellan olika svenska myndigheter. Efter 11 september 2001 kom Robert att även driva arbetet med en utökad beredskap i Sverige mot radiologiska och nukleära hot som innefattade terrorhandlingar, och initierade nationella satsningar på utbildningsprogram och kompetensutveckling inom området strålskydd och krisberedskap. Han anordnade tillsammans med bl.a. Lunds universitet internationella övningar med olika yrkeskategorier i hantering av radiologiska och nukleära nödsituationer. Efter sin formella pension 2014 har Robert återvänt till Lunds universitet och arbetar som senior forskare, med inriktning mot mätmetoder för radioaktiva utsläpp och detektion av förlorade strålkällor.

I egenskap av hans stora erfarenhet inom området, är det vårt nöje att påannonsera ett seminarium där Robert Finck beskriver och jämför konsekvenser av kärnenergiolyckor och kärnvapendetonationer.

Alla intresserade är välkomna! 

 - Seminariegruppen i Malmö och Lund

 

***

Robert Finck graduated in nuclear physics from Lund University in 1971, and spent many years as a researcher at the former Swedish National Defence Research Institute (FOA) working with the assessment of the consequences and effects of nuclear weapon fallout and civilian use of nuclear energy during crises and war. From 1992, Robert was employed at the former Swedish Radiation Protection Insitute (SSI) as the administrative official in charge of national nuclear energy preparedness in Sweden. In this function he developed the national alert laboratories and the coordination of preparedness between Swedish governmental agencies. After the 9/11-event in 2001, Robert took charge of efforts to expand Swedish readiness to deal with radiological and nuclear threats, including from terrorist actions, and initiated national efforts to expand education and training in radiation protection and crisis preparedness. Together with Lund University and others, he initiated multi-professional international exercises in the management of radiological and nuclear accidents. After formally retiring in 2014, Robert returned to Lund University as a senior researcher, focusing on radioactive contamination and the detection of orphan sources.

In light of his vast experience and expertise in the field, it is our pleasure to announce a seminar where Robert Finck will described and contrast the consequences of nuclear power accidents and the use of nuclear weapons.

Everyone interested is welcome!

- The Malmö and Lund seminar group