Yrket

Sjukhusfysiker arbetar

Vad gör en sjukhusfysiker?

Sjukhusfysker är verksamma inom sjukvård och medicinsk teknisk industri som experter inom strålningstillämpningar och forskare.

Radioterapi

Vid behandlig av tumörsjukdomar används strålning i stor omfattning. Behandlingen av den enskiljda patienten leds av onkologen och sjukhusfysikern tillsammans. Målet med behandlingen är att tillfoga tumören så stor skada som möjligt utan att skada omgivande vävnad. Sjukhusfysikerns roll är bl.a att ansvara för dosimetrin, d.v.s att den stråldos som radioterapiapparaten levererar till tumörområdet är den rätta. Denna procedur omfattar en mängd steg, från korrekt avbildning till dosplanering och vidare till behandling.

Per Nodbrant arbetar som sjukhusfysiker inom radioterapi: "Att så konkret få tillämpa sina matematik- och fysikkunskaper, och ändå få arbeta med människor och ha daglig patientkontakt, gör detta yrke så unikt och otroligt spännande."

Röntgendiagnostik

Den utrustning som används vid röntgenundersökningar är under ständig översyn för att ge bästa möjliga bildkvalitét till lägsta möjliga stråldos. Sjukhusfysikern är tillsammans med den röntgenläkare som har ledningsfunktion ansvarig för att detta sker. I arbetet ingår att ha insyn i såväl teknik, fysik och metodologi samt ha kontakt med alla personalkategorier inom vårdkedjan.

Nuklearmedicin

Radioaktiva spårämnen kan markera sjukdomar med en känslighet som överträffar alla andra bilddiagnostiska metoder. Detta utnyttjas inom nuklearmedicinen och sjukhusfysikern är verksam inom hela produktionskedjan, med tonvikt på fysik och teknik.

Icke joniserande strålning

Många sjukhusfysiker arbetar med tekniker som gör bruk av icke joniserande strålning eller ljudvågor. Exempel på detta är ultraljud och magnet resonans tomografi (MRT).