Regler för poängsättning

CPD-poängen är uppdelade i två kategorier enligt nedan. Den första kategorin består av egna aktiviteter som t.ex. forskningspublikationer och utbildningsverksamhet. Den andra kategorin består av deltagande i olika aktiviteter som t.ex. kurser, konferenser och arbetsgrupper. Specialistkurser ingår i Kategori 2 medan Kategori 1 är eget arbete. Se vidare Målbeskrivning för Specialisttjänstgöring. Observera att de aktiviteter som normalt ingår i arbetet såsom t.ex. föreläsningar INTE genererar CPD-poäng. Längs ned finns några exempel på aktiviteter som inte ger CPD-poäng.

Kategori 1 - Egen aktivitet

(minst 75 poäng/5 år för deltagare i Specialistprogrammet)

Föredrag

 • Föredrag/ posters vid internationella möten
  3p/ presentation för 1:e författare alt. presentatör.
 • Föredrag/ posters vid nationella möten
  2p/ presentation för 1:e författare alt. presentatör.
 • Föredrag/ posters
  1p/ presentation medförfattare

Publikationer

 • Publicering i refereegranskad tidskrift
  20p - 1:e författare,10p medförfattare
 • Publicering av proceedings-artikel
  10p - 1:e författare,5p medförfattare
 • Publicering i populärvetenskaplig tidskrift (t ex läkartidningen, dagstidning, sjukhusfysikern)
  2p

Undervisning

 • Internationellt
  6p/ lektionstimme (första gången presentationen ges)
  2p/ lektionstimme (upprepad presentation)
 • Nationellt
  3p/ lektionstimme (första gången presentationen ges)
  1p/ lektionstimme (upprepad presentation)

Metodutveckling

 • Implementering av ny teknologi/procedur, dokumenterad
  5p/ procedur, max 50p totalt på fem år
 • Benchmarking (metodrevision jmf med annan ort) dokumenterad
  3p/ metod

Handledning

 • Examensarbete
  0.25 p/ studiepoäng
 • Doktorand
  10p/ år
 • Referee uppdrag
  3p
 • Laboration - utvecklingsarbete
  1p per laboration
 • Laboration - aktiv handledning
  1p per laborationstillfälle
 • Handledning - klinisk praktik
  2p per år oavsett antal och omfattning
 • Handledning av doktorand/ST-fysiker
  10p per år
 • Planering - klinisk praktik
  1p per planeringsvecka
 • Strålningsfysikalisk ledningsfunktion/Strålskyddsexpert
  10p per år

Opponentskap och examination

 • Opponent examensarbete
  2p
 • Opponent halvtidsseminarium
  3p
 • Opponent licentiatsavhandling
  5p
 • Opponent doktorandsavhandling
  10p
 • Betygskommitte, doktorsavhandling
  2p

Självstudier

 • Självstudier planerade av arbetstagare tillsammans med arbetsgivare. Studierna ska vara inriktade på nya kunskaper inom yrket.
  ½ p/ timme

Kategori 2 - Deltagande i aktivitet

Gäller från och med 1/2 2012 (minst 75 poäng/5 år för deltagare i Specialistprogrammet)
OBS: vissa utländska kursarrangörer kan ha en annan poängsättning än Kursrådets, som återges nedan och som är de som gäller.

Kurs, seminarie

 • Nationell och internationell (workshop, professionell. vidareutbildning, leverantörers användarkurser etc.)
  2p/ lektionstimme med kunskapskontroll
  1p/ lektionstimme utan kunskapskontroll
 • Deltagande i lokalt seminarium eller disputation arrangerat av avdelningen
  1p/ tillfälle
 • Forskarutbildningskurser
  10p / högskolepoäng (hp) 
 • Specialistklassade kurser
  7p / dag (inberäknat också seminariet)

Arbetsgrupp

 • Deltagande i internationell eller facklig arbetsgrupp/styrelse
  2p/ mötesdag
 • Deltagande i nationell eller facklig arbetsgrupp/styrelse
  1p/ mötesdag

Krav för totalt antal CPD- och Specialistpoäng:

Spcialistpoäng ingår i kategori 2. Totalt antal poäng under specialisttjänstgöringen skall vara minst 250. Minst 75 p i någon av kategori 1 eller 2. I kategori 2 skall minst 63 specialistpoäng ingå.

Exempel på aktiviteter som ej berättigar till CPD poäng 

 • Examinering av studenter
 • Föreläsningar som anställd lektor eller motsvarande
 • Föreläsningar riktade till medicinsk personal om detta ingår i de normala arbetsuppgifterna
 • Deltagande eller föreläsningar i obligatorisk internutbildning inom strålskydd av personal.
 • Deltagande i lokala arbetsgrupper inom den normala sjukhusfysikerverksamheten.
 • Handhavandeutbildning som ges av leverantör när man köpt ny utrustning.
 • Revision av grundläggande dokument som strålskyddsorganisation och strålskyddsföreskrifter.
 • Ansökningar till forskningsråd eller annan finansiär.
 • Obligatoriska utbildningar såsom HLR kurser, brandutbildning eller specifik utbildning som är nödvändig för tjänstepositionen (text Windows, officepaket eller liknande).